Kako i gdje

Prijavilac činjenice smrti obraća se usmenim zahtjevom matičaru matičnog područja na kome je mjesto gdje je smrt nastupila. Činjenica smrti mora se nadležnom matičaru prijaviti prije sahrane, a najkasnije u roku od tri dana od dana smrti, odnosno od dana nalaska leša umrlog lica. Činjenicu smrti dužni su da prijave članovi porodice, odnosno članovi domaćinstva sa kojima je umrli živio.Ukoliko njih nema, činjenicu smrti dužno je prijaviti lice koje je prvo za smrt saznalo.

Neophodni dokumenti

Prijavilac je dužan priložiti originalnu potvrdu o smrti, koju je za umrlo lice, izdala zdravstvena ustanova ili doktor medicine te dokaz o identitetu umrle osobe: lična karta umrlog, Izvod iz Matične knjige rođenih, Izvod iz Matične knjige vjenčanih, zdravstvena knjižica i sl.

Ako je smrt državljanina BiH i RS nastupila u inostranstvu, potrebno je donijeti originalni izvod iz Matične knjige umrlih (internacionalni) inostranog organa i uvjerenje o posljednjem prebivalištu umrlog. Poslije izvršenog upisa izdaju se izvodi iz MKU i popunjava smrtovnica za ostavinski postupak.

Takse i naknade

Za predmetne upravne radnje ne plaća se administrativna taksa, a prijavilac je obavezan priložiti matičaru najmanje 3 obrasca izvoda iz MKU.

Zakon o matičnim knjigama

Zakon o izmjenma i dopunama Zakona o matičnim knjigama